Laatste update:
maart 2012

Volgende update:
juli 2012

 

Logboek 2009 -> 2003

2009 

moet nog worden aangevuld vanaf maart 2009.

- 29 januari PAW vergadering. Thema: Gemeenten en aardkundige waarden

- januari t/m april inhoudelijke voorbereiding voor het ProGEO Congres in Drenthe in april

2008

 - 30 oktober KIVI congres Reinventing the Delta, bijgedragen met de presentatie
"Facts and Fiction" 

- 16 oktober overleg met de directeur IVN in Amsterdam over integratie van aardkundige waarden in IVN activiteiten

- 26 oktober PAW vergadering. Thema: certificering

- 25-29 Augustus EUROSOIL Wenen, bijgedragen met de presentaties
"Schatkamer Aarde, a tool for integrating the soil system in spatial planning; soil functions, DPSIR, hierarchical model"
"The effects of changing wind direction on the geomorphological structure of the inland drift sands of The Netherlands" (met M.J.P.M. Riksen)

- 7- augustus 33rd Int, Geological Congress Oslo, bijgedragen met de presentaties
"Landice Tourism  - developing a network and products "(met E. Bregman)
"The Canon of the Dutch landscape; the earth science perspective "(met KvdVeen)
"The soil functions and DIPSR as tools for spatial planning - illustration: the Dutch streams " 

1 juli overleg met de provincie Zeeland over Aardkundige waarden. Bijgedragen met:
"Aarde in landschapswaarden; voorbeelden van Geoheritage & Geodiversiteit"

  2-26 juni 3rd UNESCO Conference on Geoparks, in Osnabrück, bijgedragen met 2 presemtaties:
The role of the EU Soil Directive; geologists, geomorphologists and soil scientists for earth heritage and geodiversity (met Patrick McKeever) 
Farmers Association “De Lieuw” revives the landscape history of the Wadden Island Texel;  bottom-up approach to communicating Geological Heritage

- 3 juni Opening van Jaar van de Aarde in Den Haag- acte de presence

- 7 - 9 april  EC Taiex workshop
Coastal Management, Sea Level Rise and Climate Change in the Baltic States, Poland and Russia,
over de periode oktober tot april is de EU Taiex workshop on Coastal Management, Sea Level Rise and Climate Change in the Baltic States, Poland and Russia, te Palanga in Litouwen voorbereid door de EFG met ondersteuning van de universiteit van Litouwen en de EUCC.  Belangrijke bijdragen aan de workshop waren de overzichten van zeer verschillende beleidsmaatregelen die de landen rond de Noordzee hebben genomen. Het overzicht van de toestand van de kusterosie in de verschillende Baltische staten. In de Oostzee zijn de zandvoorraden op de zeebodem vrijwel uitgeput. Een deel van de presentaties zal worden gepubliceerd in Baltica van december 2009. Zie voor de op tijd ingeleverde powerpoints ook de Taiex website van de EU.
Presentatie: "Dune development and management, geomorphological processes and patterns, possible responses to sea level rise and climate change" Hierover is een artikel gepuliceerd in Baltica (zie Publicaties)

- 16 mei en 17 september deelname overleg oprichting Koepel voor Aardwetenschappers en EuGeol titel

- januari, februari, mei , oktober voorbereiding ProGEO WG 3 conference

- januari, april mei, juni   vervolg overleg werkgroep Canon

- 25 januari PAW vergadering Thema Taken en Rollen

2007

- december    ProGEO2009
start of the working group preparing the ProGEO WG3 meeting 19-24 April

- november - december      EFG Journal (verschenen in Mei 2008)
organisatie van key-artikelen van de Taiex workshop on Geodiversity for a sustainable development of the regions voor het EFG Journal in samenwerking met het EFG kantoor Brussel en de universiteit van Boekarest.

- juli, oktober   meetings of Working Group on Certifcation in Letland. Presentaties o.m.
"EU tools for spatial planning, - the EU Soil Directive, - the soil functions of the EU Soil Directive,  - the DPSIR approach"

- juli, augustus, november   participatie in voorbereidingscomite Jaar van de Aarde

- 1 okt  vertegenwoordigd bij Conferentie Ruimte voor Aardkundige Waarden in Drenthe

- 29 sept  Inspraak voor inrichting en vergraving Doornspijkerbeken, Waterschap Veluwe

- 28 sept    PAW vergadering
presentaties en discussie over aardkundige landschapskwaliteit
vorming comite voor inhoudelijke organisatie van ProGEO congres 2009 in Nederland
besluit gezamenlijk een Canon Aardkundig Landschap te produceren voor febr 2009
toelichting Arikok NP op Aruba als Unesco Geopark

- 26 sept  participatie in SIKB congres
eerste presentatie van de waaier Schatkamer Aarde
presentatie aardkundige waarden, ook een taak voor het RACM door dhr Kees de Ruiter, directeur RACM

- 19 sept  presentatie voor de Stuurgroep en Projectgroep Aardkundige Waarden van de provincie Drenthe over Unesco Geoparken

- 10 sept overleg met RACM, Henk Baas en Henk Weerts in Amersfoort

- juli   start van de werkgroep Canon
selectie van thema's en vensters voor de Canon van het Landschap,  the history of the Dutch Landscape from the perspective of earth scientists. De selectie was gereed in november 2007, daarna zijn ruwe teksten geschreven voor vensters en thema's.

- aug   overleg met Provincie Drenthe over de ProGEO 2009 meeting

- aug    verkennend overleg met WAW-Laag Holland, Landschapsbeheer Noord-Holland, ARDA en Ecosystem Services over een Unesco Geopark Laag Holland

- aug    overleg met directieleden Jos Bazelmans en Paul Schaap van het RACM over aardkundige waarden en het RACM

- juli/aug overleg met Landschapsbeheer Fryslan aardkundige in het kader van Natuur met Waarde

- juli / aug verschillende werkbijeenkomsten voor de SIKB waaier Schatkamer Aarde.

- juli aanwezig bij opening aardkundige fietsroute Houten 

- 7-8 juli  werkbezoek Spessart Cultural Pathways
Samen met leden van de Werkgroep Internationaal van het Landschapsmanifest. Een bezoek met veel aandacht voor archeologie en historie. We worden er  hartelijk ontvangen en bezoeken eerst het museum over de historie van de regio. Het project Cultural Pathways gaat vooral over het inrichten van wandelroutes met informatiepanelen. Er zijn in onze ogen wel erg veel informatiepanelen langs wandelroutes geplaatst, en er zijn er nog meer gepland. Op de panelen staat ook erg veel tekst. Wat erg leuk is dat de panelen worden onderhouden door lokale schoolklassen en de kinderen hun ouders verhalen gaan vertellen over de regionale historie. De rondleiders maken zich eveneens zorgen over ruimtelijke inrichtingsprojecten met onvoldoende aandacht voor aardkunde, archeologie en historische maatvoering. Zo wil de gemeente een in Duitsland zeer bijzondere historische wijk slopen en deze vervangen door nieuwbouwwoningen. Dit ondanks het feit dat  er vanuit de bewoners van deze historische wijk eveneens een krachtig protest is.

- 24 - 30 juni deelname aan ESCC conferentie in Palermo 
Twee presentaties over geodiversity en geological heritage voor bodems en het gebruik van het DSPIR model en de zeven bodemfuncties voor de Nederlandse kust. Er is veel positieve reactie op het uitwerken van Soil Heritage. Het verzoek is om hier een artikel aan te wijden in het tijdschrift van de ESCC en ook een voorstel te maken voor een nieuw Soil Manifesto.

- 8 juni PAW vergadering
extra ingelaste PAW vergadering over de inhoud van de SIKB waaier bij CSO, Bunnik
met presentatie van John van Himbergen over de beleidsprocessen waarin VROM aandacht geeft aan aardkundige waarden  downloaden van presentatie John van Himbergen, VROM. Afdeling Bodem

en presentatie van Arthur de Groof van de concept SIKB waaier

en presentatie van producten en verslag van Pim Jungerius & Hanneke van den Ancker over de ProGEO conferentie W 3 in Vaasa

- presentaties op ProGEO WG3 Northern Europe

- 14 mei studiedag KNAW

- 28 januari 2007 PAW vergadering
 presentatie Geopark Veluwe door Thomas van der Linden, presentatie plannen voor Year of Planet Earth door prof.dr. Johan van der Meulen, presentatie en discussie over de resultaten van het nationaal onderzoek aardkundige waarden van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen - Sectie Aardwetenschappen / Raad voor Aarde en Klimaatonderzoek ,

2006

- bijdragen aan studiedag  op Larenstein van werkgroep van Landschapsmanifest in samenwerking met Eric Brinckmann van FPG

- werkbezoek Norfolk met werkgroep Internationaal Landschapsmanifest

- 27 oktober KNAW verkenning onderzoek aardkundige waarden 

- PAW vergadering

- Werkgroep Certificering / Kwaliteitsborging op 25 september 2006
Martin Verbruggen, Alex Beets, Chrit Schouten, Evert van de Graaff en Peter de Ruiter denken mee over de verdere stappen die wij ten aanzien van kwalitetisborging en certificering kunnen nemen. De eerste bijeenkomst was op 2 december 2005. Bij het vierde overleg in juli 2006 waren Walter de Koning en Arthur Grooff van het Stichting Infrastructuur Kwaliteisborging Bodembeheer aanwezig. Op 25 september zal met hen een concept activiteitenplan worden uitgewerkt hoe tot een kwaliteitsborging aardkundige waarden en aardkundig waardevolle gebieden te komen in het kader van het verbrede bodembeleid (VROM). Het concept advies kwaliteitsborging zal op de 29 september vergadering worden besproken.

- 2nd International Unesco Conference Geoparks, 17 - 21 september 2006
Met twee posters: Geodiversity = Biodiveristy en Geothemes en een presentatie Geodiversity part of Quality Coast Label zullen we als Geoheritage NL deelnemen aan de Geopark Conferentie. Als coordinatorFederation of Geologists en ProGEO Nordic Group lid willen we samen met het Europese Geopark Netwerk de toeristische geothemes en het quality label verder uitwerken en zo ook de geosites beter integreren.

We nemen tevens deel om de doelstellingen van en de ervaringen met de Geoparks over te kunnen brengen aan geinteresseerde partijen in Nederland.

- nieuwe leden adviescommissie
De adviescommissie is versterkt met de volgende leden:
prof.dr. Anton Imeson, EU Soil Conservation
dr. Jan van Mourik, Universiteit van Amsterdam, IBED
dr. Harry van Zon, Directeur Binnenlandse Zaken
dr. Meindert van den Berg zal dr. Cees Laban, NITG vervangen

De adviescommissie van Geoheritage NL kwam voor het eerst bijeen op 8 december 2005 . In samenspraak met de adviescommissie is onder andere gereageerd op het traject Nota Landijs en de onterechte aanwijzing van het natuurontwikkelproject de Bruid van Haarlem als aardkundig monument.

- mr. Seppe Raaphorst overhandigt eerste exemplaar Bewogen Aarde aan mw. Tanja Klip
Op 29 juni 2006 werd door mr. Seppe Raaphorst, directeur Natuur van LNV, het eerste exemplaar van het aardkundige waarden kennisdocument Bewogen Aarde overhandigd aan de gedeputeerde van Drenthe mw. Tanja Klip. Met de overdracht werd de overdracht van decentrale verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid naar de provincies gesymboliseerd. Directeur Seppe Raaphorst memoreerde het gebrek aan aandacht voor de aardkundige basis van het landschap, maar gaf aan dat het thema voortaan een plaats heeft bij LNV. Als vertegenwoordigster van de gezamenlijke provincies uitte gedeputeerde Tanja Klip in een gloedvol betoog het voornemen de opdracht serieus uit te gaan werken.

Zie speech mw. Tanja Klip »»   

De feestelijke overhandiging vond plaats op een zonnig Kasteel Groeneveld en viel gedeeltelijk samen met de presentatie van de Kwaliteitsagenda Landschap door de directie Platteland.

Voorafgaand waren er drie mooi geillustreerde powerpoint presentaties over 30 jaar selectie en beschrijving aardkundig waardevolle gebieden op nationaal en provinciaal. Er werd vervolgd met een levendige discussie over omgaan met aardkundige waarden en aardkundig waardevolle gebieden o.l.v. ir. Wim de Haas, lid van het Management Team namens de Directie Kennis. Al met al een geslaagde dag.

Het boek Bewogen Aarde zal in september officieel in de boekhandel komen waarna aan de deelnemers van deze bijeenkomst een exemplaar zal worden toegestuurd.

- PAW vergadering

- Green Week, Brussels : Geodiversity = Biodiversity
Namens de European Federation of Geologists (EFG) hebben Hanneke van den Ancker en Isabel Fernandez ondersteund door medewerkers van EFG, EGN, de ProGEO Nordic Group en de IAG een stand ingericht op de Green Week eind mei 2006 in Brussel. Pieter Pauw en Higinia Torregrosa Morales hielpen mee de stand te bemensen.

De hand-out Geodiversity = Biodiversity is via de betreffende button vanaf de homepagina als pdf te downloaden.

- ProGEO bijeenkomst Druskininkai, Lithuania
Van mei hebben we samen met Enno Bregman van de provincie Drenthe deelgenomen aan een sfeervolle en geslaagde de ProGEO-Nordic Group meeting in Litouwen. Tijdens de bijeenkomst werd het idee voor het ice-marginal project als verbindend element in de Nordic Group geboren. De Nederlandse en overige abstracts zijn te vinden op onderstaande website

http://www.lgt.lt/files/leidiniai/druskininkai.pdf

Dear ProGEO Friends,

Please be informed, that updated Volume (pdf file) of the *International
Conference „Geoheritage for Sustainable Development“, May 27–30, 2006,
Druskininkai, Lithuania: Volume of Abstracts. IUGS Commission GEM,
ProGEO, Lithuanian Geological Survey, Polish Geological Institute,
Lithuanian Institute of Geology and Geography. – Vilnius: LGT, 2006. –
72 p.: iliustr. – ISBN 9986-623-42-1 * 9986-623-42-1 is accessible on internet

Jonas Satkunas

- Presentaties voor de Directie LNV Natuur, Platteland en het Management Team van LNV

- Reactie op het concept Kennisdocument Landijs / Bewogen Aarde
Door leden van negen organisaties is de tekst van de concept Nota Landijs eind december 2005 van commentaar en advies voorzien. Zij zijn hiertoe aangezocht door de voorzitter van het PAW. De resultaten zijn begin januari aan Eduard van Beusekom van de Directie Kennis doorgegeven. Tijdens de PAW vergadering van eind januari 2005 zijn ze met de PAW leden doorgesproken.

- Werkgroep M.E.R.
Henk Baas, Alex Beets en Evert van de Graaff zijn lid van deze werkgroep. In januari 2006 is met het MER bureau overlegd. De lijsten experts zijn doorgenomen waarbij werd vastgesteld dat er bij de adviseurs te weinig aardkundige deskundigen waren. Er is een principe afspraak gemaakt over een stagiaire die de m.e.r. adviezen op aardkundige waarden zal doorlichten. Ook zal het aardkundige aspect als te beoordelen onderdeel onder de aandacht van de leden van de commissies worden gebracht.

2005

- Golfbaan Groesbeek

- Landschapsmanifest
Op 1 november 2005 heeft Geoheritage NLhet Landschapsmanifest mede ondertekend. Dit initiatief van 33 organisaties om samen te werken aan de kwaliteit van het Nederlandse landschap hing samen met de ratificatie van de Europese Landschapsconventie (Raad van Europa) door Nederland in de maand daarvoor. Meer informatie over het Landschapsmanifest is te vinden op de website van Landschapsbeheer Nederland. 

- Oprichting Werkgroep Certificering
Martin Verbruggen, Alex Beets, Chrit Schouten, Evert van de Graaff denken mee over de verdere stappen die wij ten aanzien van certificering kunnen nemen incl. FSC duurzaam bosbeheer. Eerste bijeenkomst 2 december 2005.

- Werkgroep M.E.R.
Henk Baas, Alex Beets en Evert van de Graaff volgen het onderwerp aardkunde in de m.e.r. mede op, overleg met Klaas Jan Beek en .... op mer kantoor in Utrecht.

- vergadering adviescommissie
de adviescommissie van Geoheritage NL komt 8 december voor het eerst bijeen.

- vergadering Werkgroep Aardkundige Waarden
Op 7 december 19.00 - 21.00 is er een bijeenkomst van de Werkgroep Aardkundige Waarden met een brainstorm prioriteiten van aardkundig land- en landschapsbeheer per aardkundig landschap.

- verslag SCAPE bijeenkomst
De concept tekst EU Bodemstrategie is opnieuw vertraagd en wordt nu eind november verwacht. Naar aanleiding van het EU Manifest waren we uitgenodigd om aan de SCAPE conferentie in IJsland deel te nemen. SCAPE is het netwerk van verenigde bodemwetenschappers en is opgericht om mee te denken over het EU Bodembeleid en de EU Bodemstrategie. Er is ons gevraagd een lezing te houden en ook een korte Position Paper te schrijven over het onderwerp Earth Heritage and Geodiversity in het Europese Bodembeleid. De lezingen zijn te vinden op in de Proceedings, die te downloaden zijn vanaf de website van SCAPE: www.scape.org De Position Paper is een verdere uitwerking van deze lezingen.

- verslag ProGeo Bijeenkomst Portugal
Pieter Pauw had op deze bijeenkomst een eigen poster over fort en aardkundig landschap in Suriname. Omdat deze bijeenkomst samenviel met de SCAPE bijeenkomst heeft Pieter ook de power-presentatie van Geoheritage NL gepresenteerd over samengaan van aardkundige bescherming en natuurbescherming  met als casestudie de Nederlandse stuifzanden. Dit was een hoofdthema van de bijeenkomst. 

- organisatie en naam op website
De aanwezigen op de PAW vonden dat de organisaties en vertegenwoordigende leden op naam aan de website van Geoheritage NL toegevoegd zouden moeten worden. Ook zouden zij het aanbrengen van links op prijs stellen.

- vergadering Werkgroep Aardkundige Waarden
Op 7 december 19.00 - 21.00 was er een bijeenkomst van de Werkgroep Aardkundige Waarden met een brainstorm prioriteiten van aardkundig land- en landschapsbeheer per aardkundig landschap.

- verslag ProGeo Bijeenkomst Portugal
Pieter Pauw had op deze bijeenkomst een eigen poster over fort en aardkundig landschap in Suriname. Omdat deze bijeenkomst samenviel met de SCAPE bijeenkomst en vanwege de extra kosten, heeft Pieter ook de power-presentatie van Geoheritage NL gepresenteerd over samengaan van aardkundige bescherming en natuurbescherming, een hoofdthema van de bijeenkomst.

- Verkiezingen
Harm Piek gaf aan dat het belangrijk is de aardkundige zaak ook in politieke verkiezingsprogramma's op te laten nemen. Iedereen is het er mee eens, alleen is niet duidelijk hoe we dit onderwerp kunnen bemensen. Het verzoek aan Harm is om hierbij te ondersteunen.

- Landschap en Bosatlas
Arjan Koomen is betrokken bij een speciaal deel Landschap van de Bosatlas en zal daarin ook het onderwerp aardkundige waarden proberen in te brengen evenals enkele voorbeelden van hoe om te gaan met aardkundig landschap.

- grootschalige vergravingen in de IJsseluiterwaarden
Er zijn ernstige vergravingen van de IJsseluiterwaarden in de toekomst. Arjan Koomen zal zorgen dat er een inhoudelijke omschrijving van schade komt en alternatieven. Hanneke en Pim zorgen dan vervolgens de organisatorische inbedding in de provincie Gelderland en een aardkundige velddiscussie met leden van DON, RIZA en Provincie te verzorgen.

- Werkgroep Aardkundige Waarden De Groene Long
Jaap van Harlingen heeft in de regio Groene Long Noord-Holland een Werkgroep Aardkundige Waarden Groene Long opgericht. Deze werkgroep heeft zich aangemeld voor deelname aan de PAW. De groep werkt inmiddels mee aan de excursie en tentoonstelling bij de opening van het Aardkundig Monument van de Stelling van Amsterdam op 8 september en heeft plannen voor inventarisatie, monitoring en lobby in het gebied van de Groene Long. Deze organisatie heeft hen hiervoor ook een klein budget gegeven.

- Aardkunde in FSC certificering bosbeheer
Deze zomer doen we een eerste poging om aardkundige waarden in de certificering voor een duurzaam bosbeheer op te nemen. Er zijn hier enkele telefoongesprekken gevoerd.

- Aardkundige Master Courses ICG-Geoheritage NL
Uit het overleg tussen universiteiten, IPO-WAW en WAW in december 2004 kwam naar voren dat de universiteiten middels hun kennis willen bijdragen aan het goed omgaan met het aardkundig erfgoed. Aardkundige kennis is iets dat maar beperkt in 'de schoolbanken' kan worden bijgebracht. Juist bij de concrete vertaling naar de veldsituatie gaat het vaak mis bij de inrichting. Daarom starten we als experiment met een aantal aardkundige Master Courses voor terreinbeheerders, gemeenten en adviesbureau's. De Master Courses worden onder de paraplu van het ICG, het Inter-universitair Centrum voor Geo-ecologisch onderzoek en Geoheritage NL gehouden. Het ICG is de onderzoeksschool waarin de drie universiteiten met de twee aardkundige kennisinstituten Alterra en NITG samenwerken. Een klein deel van de inschrijfkosten komt ten goede aan Geoheritage NL, waardoor deze organisatie enige bron van inkomsten krijgt. Op 3 november 2005 is de eerste thematische Master Courses Beekherstel o.l.v. Arjan Koomen en Gilbert Maas. De Master Courses voorbeelden van duurzame landinrichting met aardkundige waarden in resp. Maashorst en Texel staan voor voorjaar 2006 gepland. Meer informatie volgt begin september.

- Studiedag De Bodem in Natuurontwikkeling op 24 november
Omgaan met de Bodem in Natuurontwikkeling is het thema van de gemeenschappelijke studiedag van NBV, KTFG en Geoheritage NL op 24 november bij Alterra. De studiedag heeft als doel een overzicht te bieden van de kennis op dit gebied. Het programma en verslag staan op de website van NBV (www.bodems.nl). De studiedag werd door meer dan 90 mensen bezocht.

- Aardkundig Monument in de Noordzee
Met Ad Stolk van RWS is afgesproken dat we "druk gaan uitoefenen" op hem en Cees Laban om een Aardkundig Monument in de Noordzee te benoemen. In oktober zullen we hierover voor het eerst overleggen.

- Waarom Geoheritage NL
Uit informele gesprekken blijkt dat toch een aantal PAW leden niet helemaal helder heeft waarom we onder een internationale naam verder werken. Op de PAW vergadering is dit thema al een paar keer aan de orde geweest. Voor wie daaraan behoefte heeft is er een korte notitie in de maak, die we op verzoek zullen toesturen.

- Geoparks Suriname
Na overleg tussen Theo Wong, Pieter Augustinus, Eric Khodabux, Pieter Pauw en Hanneke van den Ancker, heeft Pieter Augustinus aangeboden de komende maand te verkennen of er interesse is voor een stichting Geoparks in Suriname. Theo Wong denkt mee op inhoudelijk vlak, Eric Khodabux zoekt mee naar lokale samenwerkingsverbanden. Pieter Pauw draagt vanuit zijn studieopdracht bij en beziet of er mogelijkheden zijn om zijn studie op dit vlak te verbreden. Hanneke van den Ancker zorgt voor de contacten met de internationale en Europese Geoparks organisaties.

- FPG Overijssel organiseert aardkundige route voor toeristen
Vorig jaar hebben we voor de Federatie Particulier Grondbezit Overijssel een aardkundige excursie naar het gebied Dinkel - Vasse georganiseerd. Op basis daarvan heeft de FPG Overijssel Alterra gevraagd een kaart te maken met de aardkundige waarden op hun terreinen. Zij maken op basis van deze informatie nu zelf een aardkundige route en website voor toeristen.

- internationale samenwerking
Als een vervolg op het Manifest heeft er een bespreking plaatsgevonden. Daaruit is naar voren gekomen dat EFG, EGN, IAG, Geosee en ECSSS gaan samenwerken om een handboek tot stand brengen waarin de mogelijkheden van het bestaande EU instrumentarium voor geoheritage worden beschreven en waar lacunes in de wetgeving worden geïdentificeerd. Als eerste stap daartoe willen zij nu een workshop organiseren.

- visie ontgrondingenbeleid in de maak
Evert van de Graaff volgt Albert Oost op als KNGMG vertegenwoordiger. Albert blijft op de achtergrond aanspreekbaar en het werk van Geoheritage NL steunen. Evert heeft zich bereid verklaard een visie op het Nederlands ontgrondingenbeleid voor te bereiden. Evert heeft enkele maanden geleden in dit kader een systeem van waardering aan de PAW gepresenteerd.

- gesprek naar aanleiding van het EU Manifesto bij de EU in Brussel

Kennismaking met dr. Isabel Fernandez en het EFG kantoor in Brussel. Overleg met ... en ... van de Europese Commissie - DG Milieu - Afd. Bodem. Zij verzoeken ons een korte A4 tekst te sturen over geodiversity en geoheritage voor bodems.

2004 

- EU Manifesto Geoheritage and Geodiversity, november 2004 
  film van Nederlandse studentenverenigingen

- bezoek sectie Geoheritage van het ICG congres 2004 in Florence

- concept tekst over aardkundige waarden voor de EU Bodemstrategie samen met dr. Murray Gray ondersteund door een Europese tijdelijke werkgroep 

2003

- sectie Aardkundige Waarden tijdens het KNAG symposium 2003

  • overhandiging van het Aardkundig Manifest in de Ruimtelijk Ordening aan mr.Seppe Raaphorst

  • discussie met mr. Seppe Raaphorst (LNV Natuurbeheer), beleidsmedewerker van de Veer (LNV) en provinciale beleidsvertegenwoordigers aardkundige waarden ing. Eric Khodabux (NH), Jan Cevat (ZH), Jeroen Versluis (Gld) en publiek o.l.v. Hanneke van den Ancker

  • gastlezing van dr. Murray Gray van Queen Mary Univeristy London over zijn boek GEODIVERSITY dat binnenkort bij Wiley verschijnt, met dank aan de Universiteit van Utrecht voor de vergoeding van de reiskosten

  • expositie van 12 verschillende provinciale aardkundige waarden kaarten tijdens het KNAG symposium

- representatie Geoheritage bij de benoeming van verschillende Aardkundig Monumenten in Noord-Holland en Utrecht